Executeur

Taken, bevoegdheden en verplichtingen

De executeur heeft tot taak de nalatenschap te beheren, de schulden te voldoen en de nalatenschap gereed te maken voor verdeling. De executeur mag slechts goederen van de nalatenschap te gelde maken voor zover dit nodig is ter voldoening van de schulden van de nalatenschap. De executeur moet aan de erfgenamen alle door deze gewenste inlichtingen verstrekken. De executeur is verplicht aan het eind van het beheer rekening en verantwoording af te leggen aan de erfgenamen.

 

Benoeming

Een executeur kan slechts bij testament worden benoemd. Onder het oude erfrecht (van voor 1 januari 2003) kon een executeur ook bij codicil worden benoemd. Codicillen van voor 1 januari 2003 met executeursbenoeming behouden hun gelding, tenzij het codicil door de erflater is herroepen. Degene die tot executeur is benoemd, hoeft deze benoeming niet te aanvaarden.

 

Ontslag executeur

Als de executeur zijn taken ernstig veronachtzaamt, kan een belanghebbende de kantonrechter verzoeken de executeur te ontslaan. De kantonrechter zal hiertoe niet snel overgaan: er moet sprake zijn van gewichtige redenen.

 

Als de executeur toerekenbaar tekortschiet in de vervulling van zijn taken, is hij aansprakelijk voor de schade die de erfgenamen daardoor lijden. Voorbeelden hiervan zijn het niet tijdig doen van belastingaangiften waardoor boetes worden opgelegd, het uitkeren van een legaat voor de voldoening van andere schulden met een hogere rang, het onnodig maken van kosten.