Internationaal privaatrecht

Nalatenschappen met een internationaal tintje

Het komt steeds vaker voor dat nalatenschappen een internationaal tintje hebben. Dit kan komen doordat de erflater niet de nationaliteit heeft van het land waar hij woont, of doordat een erflater vermogensbestanddelen in het buitenland bezit. De vragen die dan kunnen rijzen zijn de volgende: welk recht is van toepassing op de vererving en afwikkeling van de nalatenschap? Welke rechter is bevoegd? Het kan zijn dat op een gedeelte van de nalatenschap Nederlands erfrecht van toepassing is en op een gedeelte buitenlands erfrecht. Dit maakt de afwikkeling van de nalatenschap er niet eenvoudiger op.

 

Europese Erfrechtverordening

Met ingang van 17 augustus 2015 zal de Europese Erfrechtverordening van toepassing zijn op de vraag welk recht van toepassing is op de vererving en afwikkeling van internationale nalatenschappen. De Europese Erfrechtverordening treedt in de plaats van het Haags Erfrechtverdrag 1989. Met het in werking treden van de Europese Erfrechtverordening verandert een aantal zaken.

 

Zo wordt het recht van de laatste gewone verblijfplaats van de overledene op de erfopvolging van toepassing verklaard, tenzij de overledene op het moment van overlijden een nauwere band met een ander land bezat. In dat geval wordt het recht van dat land op de erfopvolging van toepassing verklaard. Verder krijgt degene die een testament opmaakt een beperktere rechtskeuzevrijheid. Toegestaan is slechts nog een rechtskeuze voor het recht van erflaters nationaliteit op ofwel het moment van het uitbrengen van de rechtskeuze, ofwel het moment van overlijden. De rechtskeuze voor het recht van het land van de gewone verblijfplaats vervalt. Rechtskeuzes gedaan voor 17 augustus 2015 blijven geldig.

 

De Verordening introduceert voorts de Europese erfrechtverklaring, zulks ter bevordering van een soepele grensoverschrijdende boedelafwikkeling. Met een Europese erfrechtverklaring kan men in alle lidstaten bewijs leveren van onder andere de hoedanigheid van erfgenaam of de bevoegdheden van de executeur. Verder wordt het mogelijk om in eigen land een verklaring tot aanvaarding of verwerping af te leggen met betrekking tot in het buitenland opengevallen nalatenschappen.