Legaat

Een legaat is een door erflater aan een persoon (een natuurlijk persoon of rechtspersoon) toegekend vorderingsrecht. Erflater kan een geldsom legateren of een bepaalde zaak (bijvoorbeeld een huis of een schilderij). De verplichting om het legaat uit te keren, rust op de erfgenamen. De erfgenamen (of de executeur handelend namens de erfgenamen) zijn verplicht het legaat af te geven. Wilt u een legaat niet aanvaarden? Dan zult u het legaat expliciet moeten verwerpen.

 

Opeisen legaat geldsom

Een legaat van een geldsom wordt zes maanden na het overlijden van de erflater opeisbaar, tenzij de erflater bij testament heeft bepaald dat een andere termijn geldt. Als de erfgenamen of de executeur niet overgaan tot uitbetaling van het legaat, dan dient de legataris een ingebrekestelling te versturen. De erfgenamen komen dan in verzuim en zij worden de wettelijke rente verschuldigd over het legaat.

 

Legaat en andere schulden van de nalatenschap

Andere schulden van de nalatenschap, zoals bijvoorbeeld schulden van de overledene die reeds bestonden op het moment van diens overlijden, de kosten van de lijkbezorging en afwikkelingskosten, gaan voor op de schulden uit legaten. Schulden van de nalatenschap uit een legaat kunnen worden verminderd als de nalatenschap niet toereikend is om de schulden uit legaten te voldoen. De erfgenamen die zuiver hebben aanvaard, blijven echter wel gehouden tot voldoening van het geheel.