Testament

In een testament of uiterste wil kan men zaken regelen die afwijken van de wet. Zo kan men aangeven wie de erfgenamen zijn en voor welk gedeelte. In een legaat kan worden vastgelegd dat een bepaald onderdeel van de erfenis naar een bepaalde persoon gaat, bijvoorbeeld een kostbaar voorwerp of een geldbedrag. Degene die een testament opmaakt, kan zijn erfgenamen meer laten erven dan zij volgens de wettelijke regels erven. Ook kan een erflater bepalen dat erfgenamen minder, of helemaal niet, erven. Kinderen kunnen niet geheel onterfd worden; zij kunnen aanspraak maken op hun legitieme portie (ook wel genoemd: “wettelijk erfdeel”). Bij testament kan een executeur of afwikkelingsbewindvoerder benoemd worden.

 

Het komt regelmatig voor dat ouders op hoge leeftijd -al dan niet onder invloed van één van de kinderen- een kind onterven. Het komt ook voor dat de bewoordingen van een testament op het eerste gezicht duidelijk zijn. Toch kan het zijn dat het testament nadere uitleg behoeft en dat gezocht moet worden naar hetgeen de overledene nu eigenlijk heeft gewild. Hebt u twijfels over de rechtsgeldigheid van een door uw vader of moeder gemaakt testament of over de juistheid van de uitleg van een testament? Informeer bij mij naar de mogelijkheden om een uiterste wilsbeschikking aan te tasten.